Totstandkoming toetsuitslag

Totstandkoming toetsuitslag

Hieronder vind je informatie over de totstandkoming van de toetsuitslag. De uitslag staat vooraf niet vast, maar wordt achteraf berekend. Na de toetsafname vindt een intensief proces plaats waarin de resultaten van de toets worden geanalyseerd en beoordeeld. De uitslagverstrekking vindt plaats als de hele procedure is doorlopen. De data voor toetsuitslagverstrekking zijn te vinden in de toetskalender.

Cesuurbepaling
Na de toetsafname vindt een analyse plaats van de resultaten. De psychometrische kwaliteit van iedere vraag afzonderlijk wordt bekeken. Als daartoe aanleiding is, kan in overleg met de hoofdredacteur van de landelijke kennistoets een vraag achteraf uit de toets verwijderd worden of kan er een wijziging plaatsvinden in de goed te ekenen alternatieven. Vervolgens wordt de Cohenmethode gebruikt om de cesuur te bepalen. De methode werkt met een cesuur van 60% in combinatie met de daadwerkelijk hoogst behaalde score van de 5% best presterende eerstekansers om rekening te houden met de moeilijkheid van de toets. De berekening van de cesuur ziet er als volgt uit: De cesuur = gokscore + 60% * (score 95e percentiel– gokscore). De onafhankelijke Raad voor kwaliteitsborging landelijke kennistoetsen keurt de cesuur goed en afgevaardigden van de examencommissies van de hogescholen stellen deze vervolgens vast.

Cesuur is niet voor elke toetsafname hetzelfde
Het kan zijn dat je voor twee toetsen dezelfde score hebt behaald, maar dat je een ander cijfer hebt. Dit komt omdat het cijfer niet alleen afhankelijk is van je score, maar ook van de moeilijkheidsgraad, gokscore en het aantal toetsvragen. De cesuur zal bij een moeilijke toets lager liggen dan bij een makkelijkere toets. Daarnaast houdt de cesuurmethode rekening met de gokscore. Studenten kunnen door middel van puur gokken (zonder het gebruik van kennis) ook het juiste antwoord op een vraag geven. Bij een vierkeuzevraag is de gokkans gelijk aan 25%; bij een driekeuzevraag is de gokkans gelijk aan 33%; bij een open vraag is de gokkans gelijk aan 0%. Hier wordt voor gecorrigeerd bij het berekenen van het cijfer. Verder kan het aantal vragen in de toets verschillen. Hoewel studenten elke toetsafname dezelfde hoeveelheid vragen voor zich krijgen, kunnen toetsvragen na analyse van de resultaten komen te vervallen en daarmee zal de uiteindelijke score ook veranderen.


Uitslagverstrekking

Een student ontvangt via de eigen opleiding uiterlijk 24 werkdagen na afloop van de toetsperiode de uitslag van de landelijke kennistoets. Voor het bepalen van de werkdagen wordt gebruik gemaakt van het overzicht schoolvakanties, zoals dat jaarlijks gepubliceerd op de website van de rijksoverheid. De uitslag bestaat uit het cijfer, de totaalscore en de domeinscores. Aan de domeinscores kan een student zien welke domeinen hij beheerst en op welke domeinen hij zich nog kan ontwikkelen. De cesuur wordt bepaald over de gehele toets, dus een student hoeft niet voor elk domein een voldoende te halen. Het is niet mogelijk om alleen een bepaald domein herkansen. 

Toetsinzage
Een student kan binnen een bepaalde periode de door hem gemaakte landelijke kennistoets en beoordeling inzien. Een student ziet per vraag wat hij geantwoord heeft en wat het juiste antwoord is. Aan de hand van de onjuist beantwoorde vragen kan een student zien op welke onderdelen hij zich nog kan verbeteren. De inzage vindt plaats onder examencondities. Nadere informatie over het bijwonen van een inzage is opgenomen op de website https://www.10voordeleraar.nl/toetsen/toetsinzage Hier zijn ook de inzage- en inschrijfperioden en het aanmeldformulier terug te vinden.

Beroep aantekenen
De vragen in de landelijke kennistoets zijn ontwikkeld en beoordeeld door lerarenopleiders van hogescholen en andere inhoudsdeskundigen. Mocht een student ondanks het zorgvuldige proces rondom de totstandkoming van de landelijke kennistoets niet eens zijn met de uitslag, dan kan hij tegen de uitslag van de toets beroep aantekenen. Dit dient een student te doen binnen zes weken na de bekendmaking van de uitslag bij de toegankelijke faciliteit van de eigen hogeschool conform de procedures en reglementen van de eigen opleiding.