Landelijke kennistoetsen

Voor veertien tweedegraadslerarenopleidingen en twee pabovakken worden landelijke kennistoetsen afgenomen om het eindniveau van de student te toetsen. Het zijn leerwegonafhankelijke kennistoetsen die worden geconstrueerd op basis van de kennisbases. In de toetsmatrijs is vastgelegd welke domeinen getoetst worden en wat de verdeling is van de vragen over de domeinen. Honderden lerarenopleiders van de verschillende hogescholen ontwikkelen en beoordelen gezamenlijk de landelijke kennistoetsen. In het proces zijn ook verschillende ‘vreemde ogen’ betrokken. De lerarenopleidingen vreemde talen nemen een verplichte internationale toets af onderdeel van de borging van de kennisbases. Ook deze taaltoetsen hebben een landelijk bepaalde cesuur.

Constructieteam

Het constructieteam vormt de spil van het vraagproces. Voor ieder toetsvak bestaat dit team uit een redactieteam met een hoofdredacteur en redacteuren (lerarenopleiders) voor het ontwikkelen van toetsvragen en een vakcommissie (voorzitter uit de wetenschap en lerarenopleiders) voor het beoordelen van de kwaliteit van de toetsvragen. Ook worden de toetsvragen in toetstechnisch opzicht beoordeeld. Binnen het constructieteam worden ook de toetsen samengesteld. Afgelopen kalenderjaar zijn 38 landelijke kennistoetsen ontwikkeld. De vraagontwikkeling vindt plaats in een digitale auteursomgeving met een workflow. In totaal werken ruim 180 lerarenopleiders en 30 externe deskundigen aan de ontwikkeling van de toetsvragen. Het blijvend opbouwen van de itembanken is belangrijk om in de toekomst meer flexibiliteit aan te kunnen bieden bij de toetsafnames.

Landelijke regels

De hogescholen hanteren landelijke regels en voorwaarden rondom deelname en afname van de landelijke kennistoets om het uniforme karakter te waarborgen. Deze zijn onder andere opgenomen in het Onderwijs- en examenreglement landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen. De hogeschool is verantwoordelijk voor het behandelen van de kennisbasis in het onderwijsprogramma en de voorbereiding op de landelijke kennistoets. 10voordeleraar biedt een aantal basismaterialen ter ondersteuning, zoals een kennisbasis, een toetsgids en een oefentoets voor elk vak met een landelijke kennistoets.

Toetsafname

Er zijn meerdere toetsperioden per studiejaar. Studenten maken de toets in de hoofdfase en mogen per studiejaar tweemaal deelnemen aan de landelijke kennistoets. De data komen in nauw overleg met de opleidingen tot stand. De toetsafnamecoördinatoren en instituutsbegeleiders van de hogescholen ondersteunen bij de digitale inrichting en veilige afname. In 2017 zijn bijna 21.000 toetsen afgenomen, waarvan ruim 16.000 bij de pabo’s en bijna 5.000 bij de tweedegraadslerarenopleidingen.

Cesuurbepaling

Na de toetsafname vindt een intensief en zorgvuldig proces plaats waarin de resultaten van de toets worden geanalyseerd en beoordeeld en de cesuur wordt vastgesteld. Dit proces heeft een wetenschappelijke basis en ligt in handen van vakdeskundigen. Psychometrie stelt de betrouwbaarheid van de toets vast en bekijkt de psychometrische kwaliteit van iedere vraag afzonderlijk. Vragen met afwijkende statistieken worden besproken met de hoofdredacteur. Wanneer de analyses daartoe aanleiding geven, kan een vraag achteraf uit de toets verwijderd worden of kan er nog een alternatief goed gerekend worden.

Het normeringspanel bepaalt de moeilijkheidsgraad van de toets: wat is de ondergrens voor een voldoende. Bij de toetsen van de pabovakken gebeurt dit met de Hofsteemethode en bij de toetsen van de tweedegraadslerarenopleidingen met de Angoffmethode. Het normeringspanel bestaat uit lerarenopleiders van een hogeschool en leraren uit het werkveld. In totaal gaat het om ongeveer 175 lerarenopleiders en 150 leraren. De onafhankelijke Raad voor kwaliteitsborging landelijke kennistoetsen keurt het cesuuradvies goed en de vaststellingscommissie stelt de cesuur uiteindelijk vast. De vaststellingscommissie bestaat uit afgevaardigden van de examencommissies van de hogescholen.

Uitslagverstrekking

Via het extranet verstrekt het programmabureau 10voordeleraar de resultaten aan de toetsafnamecoördinatoren van de hogescholen. Naast het cijfer verstrekt het programmabureau ook per student het aantal goed gemaakte vragen per domein uit de toets en het landelijke gemiddelde. Het programmabureau heeft een sjabloon beschikbaar gesteld, waarmee de toetsafnamecoördinator de uitslag kan verstrekken aan de student. Daarnaast ontvangt de toetsafnamecoördinator een hogeschoolrapportage met daarin een vergelijking van de resultaten van de opleiding met landelijke gemiddelden ter verspreiding aan betrokkenen. Een student kan zijn gemaakte toets onder examencondities inzien. Als een student het niet met de uitslag eens is, kan hij in beroep gaan bij de eigen examencommissie.Toetsgidsen en handreikingen studiejaar 2018-2019 beschikbaar

De toetsgidsen en handreikingen voor de landelijke kennistoetsen...

maandag, 3 september 2018
Vacature projectleider landelijke kennistoetsen

Wil jij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de landelijke...

maandag, 3 september 2018
Vertrek Arian van Staa als programmadirecteur

Per 1 september a.s. vertrekt Arian van Staa als...

maandag, 9 juli 2018