Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je de antwoorden op veelgestelde vragen. Uitgebreide informatie over de landelijke kennistoetsen is opgenomen in de toetsgidsen van de betreffende lerarenopleidingen. Hier maakt ook de Regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen onderdeel van uit.

 

Staat jouw vraag hier niet tussen? Maak dan gebruik van ons contactformulier. Het programmaburau 10voordeleraar is een uitvoeringsinstantie. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij de betreffende hogescholen en lerarenopleidingen. Vragen rondom bijvoorbeeld exacte toetsdata, aanmelden, vrijstellingen, tijdsduurverlenging en beroep moeten dus bij de eigen opleiding of examencommissie gesteld worden.

Algemeen

×

In 2008 hebben de hogescholen met lerarenopleidingen met de staatssecretaris van Onderwijs de Meerjarenafspraak Krachtig Meesterschap afgesloten. In die overeenkomst staat het verhogen van de kwaliteit van de lerarenopleidingen centraal. Zoals afgesproken in de meerjarenafspraak heeft elke lerarenopleiding een kennisbasis opgesteld. Voor zeventien vakken wordt deze kennisbasis getoetst in een landelijk examen. De landelijke kennistoetsen zijn een verplicht onderdeel van de hoofdfase geworden.

×

Voor de pabo zijn er landelijke kennistoetsen voor de vakken Nederlandse taal en Rekenen-wiskunde.

Voor de tweedegraads opleidingen zijn er landelijke kennistoetsen voor Aardrijkskunde, Biologie, Duits, Economie, Engels, Frans, Geschiedenis, Gezondheidszorg en welzijn, Maatschappijleer, Natuurkunde, Nederlands, Omgangskunde, Scheikunde en Wiskunde.

×

De landelijke kennistoetsen zijn geconstrueerd op basis van de kennisbases. Deze landelijke kennisbases
beschrijven de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden die een afgestudeerde student
minimaal moet beheersen. Niet alle domeinen van de kennisbasis zijn geschikt om landelijk digitaal te toetsen. In de toetsmatrijs is vastgelegd welke domeinen getoetst worden en wat de verdeling is van de vragen over de domeinen.

×

Je moet geslaagd zijn voor de landelijke kennistoets (tweedegraads) of landelijke kennistoetsen (pabo) voordat je gediplomeerd de opleiding kunt verlaten. De cesuur wordt bepaald over de gehele toets, dus je hoeft niet voor elk domein een voldoende te halen. Het is niet mogelijk om alleen een bepaald domein herkansen.

×

Lerarenopleiders van de verschillende hogescholen zijn betrokken bij het ontwikkelen van de landelijke kennistoetsen. Het constructieteam vormt de spil van het vraagproces. Voor ieder toetsvak bestaat dit team uit een redactieteam met lerarenopleiders (hoofdredacteur en redacteuren) voor het ontwikkelen van toetsvragen. Een vakcommissie (voorzitter uit de wetenschap en lerarenopleiders), een taalcorrector en een toetsdeskundige beoordelen de toetsvragen. Zo wordt geborgd dat alle vragen inhoudelijk en toetstechnisch kloppen. Binnen dit team worden ook de toetsen samengesteld.

×

Voor de pabo geldt dat voor de vakken Rekenen-wiskunde en Nederlandse taal een digitale landelijke kennistoets onderdeel uitmaakt van de opleiding. Aan deze toets moeten alle studenten en cursisten meedoen die vanaf het studiejaar 2011-2012 ingestroomd zijn.

Voor de tweedegraads opleidingen geldt dat voor de vakken Nederlands, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Algemene economie, Bedrijfseconomie, Wiskunde en Natuurkunde een digitale landelijke kennistoets onderdeel uitmaakt van de opleiding voor alle studenten en cursisten die vanaf studiejaar 2011-2012 ingestroomd zijn. Voor de vakken Duits, Frans, Maatschappijleer, Gezondheidszorg en welzijn, Omgangskunde, Biologie en Scheikunde geldt dat een digitale kennistoets onderdeel uitmaakt van de opleiding voor alle studenten en cursisten die vanaf het studiejaar 2012-2013 ingestroomd zijn. Studenten van een kopopleiding met een vooropleiding die vermeld staat in de verwantschapstabel (zie artikel 6a.1 van de Regeling Studiefinanciering 2000) zijn uitgesloten van deelname aan de landelijke kennistoets.

Aan iedere landelijke kennistoets is één studiepunt verbonden. Elke student van een lerarenopleiding moet dan ook geslaagd zijn voordat hij of zij gediplomeerd de opleiding kan verlaten.

×

Sinds het studiejaar 2013-2014 geldt voor het vak Engels dat het behalen van het Certificate of Proficiency in English (CPE) onderdeel is van de toetsing in het kader van 10voordeleraar. Voor het studiejaar 2015-2016 geldt voor de vakken Duits, Frans en Spaans dat een landelijk overeengekomen internationale toets onderdeel is van de toetsing in het kader van 10voordeleraar. Het betreft achtereenvolgens het GoetheZertifikat, de Test de Connaissance du Français (TCF) en het Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE). Aan elke internationale toets is één studiepunt verbonden. Voor meer informatie over deelname aan de internationale taaltoets kun je terecht bij je hogeschool.

×

De organisatie 10voordeleraar is door de lerarenopleidingen belast met de organisatie van de ontwikkeling van kennisbases, toetsvragen, de digitale toets en de totstandkoming van de uitslag. De digitale toetsen worden op de hogescholen afgenomen. De organisatie en de hogescholen met lerarenopleidingen zorgen er samen voor dat de landelijke kennistoetsen objectief en betrouwbaar zijn.

×

De versterking van de kenniscomponent binnen de lerarenopleidingen was noodzakelijk om de leerkrachten beter voor te bereiden op hun taak. Leraren moeten duidelijk boven de stof staan die zij onderwijzen en moeten dus een niveau hebben dat beduidend hoger ligt dan de leerlingen. Natuurlijk komt er bij goed leraarschap meer kijken dan vakkennis alleen. Opleidingen bepalen zelf hoe ze de andere kennis en vaardigheden toetsen. Daarvoor zetten ze een heel palet aan middelen in: toetsen, stagerapporten, praktijkexamens, presentaties, onderzoeksverslagen en meer. Voor de talen Duits, Engels, Frans en Spaans wordt een verplichte internationale taaltoets afgenomen.

×

Publicatie van toetsdata en inzagedata (inclusief inschrijving voor inzage) vindt plaats via de toetskalender in de zomerperiode voorafgaand aan het nieuwe studiejaar. Informatie over de inschrijving voor een toets geschiedt via de hogeschool. 

Klik hier voor de toetskalender.

Toetsdeelname

×

10voordeleraar organiseert meerdere toetsafnames per jaar. De algemene toetsafnamedata zijn voor aanvang van het betreffende studiejaar te vinden in de toetskalender. Een hogeschool is verplicht minimaal twee van deze data aan te bieden. De hogeschool informeert jou over de toetsmomenten die zij aanbieden.

×

Het aanmelden voor een landelijke kennistoets loopt via je opleiding. De opleiding heeft vaak een eigen procedure ingericht, waarin ook geregeld is wanneer je mee mag doen en hoe je je moet aanmelden.

×

Je hebt de mogelijkheid om de lettergrootte en het contrast van het beeldscherm aan te passen. Daarnaast kan de examencommissie van je opleiding beslissen of je recht hebt op tijdsduurverlenging van dertig minuten. Dit verzoek moet je zelf tijdig indienen bij je examencommissie. 10voordeleraar voorziet niet in een alternatieve toetsingsvorm.

×

Jouw hogeschool neemt de landelijke kennistoets digitaal af op een eigen locatie.

×

De lerarenopleidingen hebben landelijk de afspraak gemaakt dat je per studiejaar maximaal twee keer mag deelnemen aan de betreffende landelijke kennistoets.

Voorbereiding

×

De toetsgids, kennisbasis en de voorbeeldtoets van 10voordeleraar bieden ondersteuning bij de voorbereiding. De toetsgids bevat informatie over de regels rondom deelname, de opbouw en inhoud van de toets, de digitale toetsomgeving en de cesuurbepaling en uitslagverstrekking. Als bijlage is de Regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen opgenomen. De kennisbases bevatten een uitwerking van de domeinen. Daarnaast is er een voorbeeldtoets beschikbaar, zodat je ervaring op kunt doen met het toetssysteem. Jouw hogeschool is verantwoordelijk voor het behandelen van de kennisbasis in het onderwijsprogramma en de voorbereiding op de landelijke kennistoets. Op basis van jouw prestaties kan de docent heel gericht wijzen op oefenmateriaal en eventuele extra trainingen. Klik hier voor meer informatie over je voorbereiding.

 

 

Toetsafname

×

Bij de afname van de landelijke kennistoets gelden de volgende regels:

  1. Je moet je legitimeren door middel van een geldige collegekaart in combinatie met een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Alleen in het geval een hogeschool bij de identificatie van haar studenten geen collegekaartsysteem hanteert, volstaat een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart voor legitimatie.
  2. Jassen, tassen, horloges, telefoons en andere middelen waarmee elektronische informatieoverdracht mogelijk is, moeten buiten het toetslokaal blijven, of vóór in de toetsruimte.
  3. De surveillanten delen nadat je achter de pc bent gaan zitten aan elke student een persoonlijke inlogbrief uit. Deze inlogbrief bevat een unieke inlognaam (deelnemer-id), een uniek wachtwoord en de url voor de toets. Deelnemen onder een andere identiteit en/of inlognaam is niet toegestaan.
  4. Je moet minimaal 30 minuten blijven zitten, alvorens je de toetsruimte mag verlaten. De toets moet in alle gevallen afgerond worden vóór het voor de toets vastgestelde eindtijdstip.
  5. Je mag geen andere dan de toegestane hulpmiddelen gebruiken. De toegestane hulpmiddelen staan vermeld in de toetsgids van de landelijke kennistoets.
  6. Bij het afsluiten van de toets moet je de toets daadwerkelijk afsluiten met de knop toets beëindigen en uitloggen.
  7. De inlogcode, het kladpapier en eventueel andere uitgereikte hulpmiddelen moeten weer ingeleverd worden.
  8. Je mag niets meenemen waarop informatie over de vragen staat.
  9. Alle gangbare regels van het tentamenreglement van de hogeschool zijn van toepassing voor zover ze niet in strijd zijn met deze regels voor de landelijke kennistoetsen.

De regels voor toetsafname zijn ook terug te vinden in de bijlage Onderwijs- en examenregeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen van de toetsgids. Extra regels zijn opgenomen in het hoofdstuk Het afnemen van de toets van de toetsgids, zoals het gebruik van hulpmiddelen, voorzieningen voor studenten met een studiebeperking en toiletbezoek.

Toetsuitslag

×

De uitslag van de landelijke kennistoets ontvang je via de eigen opleiding. Elke opleiding ontvangt 21 werkdagen na afloop van de toetsperiode van 10voordeleraar een lijst met per student het cijfer, de totale score en de domeinscores. Vervolgens deelt de opleiding binnen drie werkdagen jou het behaalde cijfer mee. Voor het bepalen van de werkdagen wordt gebruik gemaakt van het overzicht schoolvakanties, zoals dat jaarlijks wordt gepubliceerd op de website van de rijksoverheid. De regels voor de uitslagverstrekking zijn ook terug te vinden in de bijlage Onderwijs- en examenregeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen van de toetsgids

Klik hier voor de toetskalender.

×

De uitslag staat vooraf niet vast, maar wordt altijd achteraf berekend. Na de toetsafname vindt een intensief proces plaats waarin de resultaten van de toets worden geanalyseerd en beoordeeld. Alles bij elkaar duurt dit enkele werkweken. Rond de door het ministerie van onderwijs vastgestelde vakantieperiodes kan de uitslagverstrekking langer duren. Wegens de te volgen procedures en formaliteiten is het niet mogelijk om de uitslag eerder te verstrekken of om voor individuele gevallen een uitzondering te maken.

Lees meer over hoe de uitslag van een toets wordt bepaald.

×

Na de toetsafname vindt een intensief en zorgvuldig proces plaats waarin de resultaten van de toets worden geanalyseerd en beoordeeld. De vaststelling van de uitslag van de landelijke kennistoetsen heeft een wetenschappelijke basis. Lees meer over hoe de uitslag van een toets wordt bepaald.

×

Het is mogelijk dat je bij twee verschillende afnames van dezelfde toets een gelijke score hebt gehaald, maar dat je een ander cijfer toegekend hebt gekregen. Dit heeft te maken met de berekening van de cijfers. Het cijfer is niet alleen afhankelijk van de behaalde score, maar ook van de moeilijkheidsgraad, de gokscore en het aantal toetsvragen. Dit kan verschillen per toets. Lees meer over hoe de uitslag van een toets wordt bepaald.

×

In de uitslag die je ontvangt van je hogeschool is per toetsdomein aangegeven hoeveel vragen je juist beantwoord hebt. Het domeinpercentage wordt berekend op basis van het totaal aantal gemaakte vragen in het betreffende domein. Als je bijvoorbeeld in tijdnood bent gekomen, dan kan er een hoog domeinpercentage staan, terwijl je in werkelijkheid maar enkele vragen hebt gemaakt. Let op: de definitieve totaalscore wordt wel berekend op basis van het totaal aantal vragen dat in de toets is opgenomen. De eindscore op de toets valt dan ook lager uit, omdat je niet alle vragen hebt gemaakt.

×

Je moet de landelijke toets halen om de opleiding af te kunnen ronden. Je krijgt per studiejaar twee gelegenheden om de toets te maken. Mocht je onverhoopt gezakt zijn voor een landelijke kennistoets, dan is het verstandig dat je de individuele domeinscores bespreekt met jouw docent. Samen met je docent kun je je herkansingsstrategie bepalen. De individuele domeinscores verstrekt 10voordeleraar aan de opleiding. Mocht je deze ondanks onze afspraken met de opleiding niet bij de uitslag hebben gekregen, dan kan je deze alsnog opvragen bij je eigen opleiding.

Klik hier voor meer informatie als je je wilt voorbereiden voor een herkansing.

×

Je kan de door jou gemaakte toets en beoordeling op een beperkt aantal momenten inzien op het kantoor van de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Nadat je de uitslag van je hogeschool ontvangen hebt, kun je je via deze website tijdens de vastgestelde inschrijfperiode inschrijven voor één van de inzages die 10voordeleraar organiseert. Afhankelijk van de belangstelling worden er inzagemomenten opengezet. De data worden gecommuniceerd tijdens de toetsafname en bij het verstrekken van de uitslag. Daarnaast zijn ze terug te vinden in de toetskalender op deze website. Via die pagina kun je je ook inschrijven. Inzage vindt plaats onder examencondities. Je ziet wat je per vraag hebt geantwoord, of het gegeven antwoord correct is en wat het juiste antwoord is. Er is geen inhoudelijk deskundige aanwezig. Het is dan ook verstandig dat je in gesprek gaat met je eigen docent op basis van de individuele domeinscores die verstrekt zijn bij je uitslag. De regels voor inzage zijn ook terug te vinden in de bijlage Onderwijs- en examenregeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen van de toetsgids.

Lees meer over de regels rondom inzage.

 

 

×

Mocht je het ondanks de zorgvuldige proces rondom de uitslagbepaling niet eens zijn met de uitslag, dan kun je tegen de uitslag van de toets beroep aantekenen. Dit dien je te doen binnen zes weken na datum publicatie uitslag bij de toegankelijke faciliteit (ook wel Loket of Klachtenloket genoemd) van je eigen hogeschool conform de procedures en reglementen van de eigen opleiding. Raadpleeg deze zorgvuldig. De regels voor beroep zijn ook terug te vinden in de bijlage Onderwijs- en examenregeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen van de toetsgids.

×

Ten aanzien van de geldigheid van de uitslag van de digitale kennistoetsen en de internationale taaltoetsen geldt artikel 7.10 lid 4 WHW.