Programma 10voordeleraar


Borgen vakinhoudelijke kwaliteit

De lerarenopleidingen hebben binnen het programma 10voordeleraar de handen ineengeslagen om de vakinhoudelijke component binnen de hbo-opleidingen te versterken. Er is een systeem van kennisborging ontwikkeld, bestaande uit de drie landelijke instrumenten: kennisbases, kennistoetsen en peer-review. Het uiteindelijke doel is dat elke afgestudeerde student over hetzelfde minimale kennisniveau beschikt, ongeacht de instelling waar de leraar is opgeleid. De hogescholen voeren de activiteiten gezamenlijk in eigen beheer uit, maar wel met onafhankelijk toezicht.

Borgingsinstrumenten

1. Kennisbases

Een kennisbasis beschrijft de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en (vakspecifieke) vaardigheden die een startbekwame leraar moet beheersen.

2. Kennistoetsen

Een landelijke kennistoets test of de student over voldoende kennis uit de betreffende kennisbasis beschikt.

3. Peer-review

Een instellingsoverstijgend peer-reviewsysteem voor collegiale feedback over de implementatie en borging van de kennisbasis in het onderwijsprogramma.


Lerarenopleiders vormen de spil

Lerarenopleiders vormen de spil van het programma. Binnen het programma denken ze intensief na over het minimale kennisniveau dat een afgestudeerde student moet beheersen en de borging van dit eindniveau. De lerarenopleiders voeren de gezamenlijke regie over de drie borgingsinstrumenten. Ze ontwikkelen en onderhouden de kennisbases. Ze construeren de landelijke kennistoetsen en helpen de grens van zakken en slagen te bepalen. En ze gaan met elkaar het kritische gesprek aan over de implementatie en borging van de kennisbasis in het onderwijsprogramma.

Versterking landelijke vakinhoudelijke samenwerking

Al deze activiteiten leveren ook nog iets anders op. Het brengt lerarenopleiders van diverse instellingen met elkaar in contact. Honderden lerarenopleiders van verschillende hogescholen werken actief en enthousiast met elkaar samen in verschillende landelijke (kennis)netwerken: instellingsoverstijgend, vakoverstijgend en onderwijsbreed. Ze krijgen gelegenheid om met vakgenoten te discussiëren over de vakinhoud en daarmee hun eigen expertise aan te scherpen. Ook is er steeds meer aandacht voor kennisdeling door openheid en transparantie. In alle lagen van de lerarenopleidingen worden resultaten en good practices uitgewisseld: tussen bestuurders, directeuren, lerarenopleiders en studenten. Zij gaan zowel verticaal als horizontaal met elkaar in gesprek om van elkaar te leren.

Betrokkenheid bij kwaliteitsbeleid

En de gezamenlijke inspanningen leveren ook mooie opbrengsten op. De borgingsinstrumenten en de onderlinge samenwerking draagt bij aan de kwaliteit van de lerarenopleidingen. Dit constateren ook de beoordelingsinstanties in hun evaluaties. Daarnaast zijn het prachtige instrumenten voor de professionalisering van de lerarenopleider op zowel zijn vakgebied als op het terrein van meesterschap. De samenwerking geeft een impuls aan de betrokkenheid van de lerarenopleiders bij het kwaliteitsbeleid van het onderwijs. De onderlinge samenwerking draagt bij aan een goede opleiding voor de nieuwe generatie leraren en daarmee aan het onderwijs in het werkveld.

Organisatie en uitvoering

In de Kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren 2008-2011 Krachtig Meesterschap heeft staatsecretaris Van Bijsterveldt afspraken gemaakt met betrekking tot het vastleggen van het eindniveau in kennisbases en de uitwerking naar onderwijsprogramma’s en de borging ervan. Het ministerie heeft voor de ontwikkeling en implementatie van de borgingsinstrumenten in de periode 2008-2017 een subsidie van € 25 miljoen beschikbaar gesteld. 

Tijdslijn
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 >
Kennisbases                          
Ontwikkeling                  
Implementatie      x x              
Herijking                      
Onderhoud                    
Kennistoetsen                          
Ontwikkeling      x
Afname           x
Peer-review                          
Implementatie 1e- en 2e-graads                  
Implementatie pabo                 x      
Verduurzaming                    

 

Alle activiteiten zijn ondergebracht in het programma 10voordeleraar, onder de paraplu van de Vereniging Hogescholen. Het programmabureau faciliteert bij de uitvoering van het programma. Binnen het team zijn inhouds- en procesdeskundigen werkzaam, deels gedetacheerd vanuit de lerarenopleidingen. Daarnaast stemt het programmabureau af met de landelijke directeurenoverleggen en coördineert de bestuurlijke besluitvorming. De kwaliteitsborging is extern belegd bij twee onafhankelijke raden voor kwaliteitsborging. Elk jaar publiceren zij een jaarverslag. Ook leraren uit het werkveld, wetenschappers, beleidsmakers en andere deskundigen maken deel uit van de processen. Door de betrokkenheid van zoveel mensen wordt het systeem van kennisborging breed gedragen.

Het onderwijs is voortdurend in beweging en het gesprek over de inhoud van de lerarenopleidingen blijft dan ook volop in leven!Meer aandacht voor burgerschap in kennisbases pabo

In Science Guide is op 13 maart 2018 een interview verschenen...

donderdag, 15 maart 2018
Overhandiging herijkte kennisbases lerarenopleidingen

De herijkte kennisbases van de verschillende lerarenopleidingen...

dinsdag, 13 maart 2018
Een kijkje bij de externe validering kennisbasis vakmaster Duits

Maandag 26 januari 2018 was bij de externe validering van de...

donderdag, 22 februari 2018