De meerwaarde van het programma 10voordeleraar

De meerwaarde van het programma 10voordeleraar


Systeem van kennisborging

De lerarenopleidingen hebben binnen het programma 10voordeleraar de handen ineengeslagen om de kenniscomponent binnen de opleidingen te versterken. Er is een systeem van kennisborging ontwikkeld, bestaande uit de drie landelijke instrumenten kennisbases, kennistoetsen en peer-review. Het uiteindelijke doel is dat elke startbekwame leraar over hetzelfde minimale kennisniveau beschikt, ongeacht de instelling waar de leraar is opgeleid. De hogescholen ontwikkelen de borgingsinstrumenten gezamenlijk in eigen beheer, maar wel met onafhankelijk toezicht. Het ministerie heeft voor de ontwikkeling en implementatie van deze instrumenten in de periode 2008-2017 een subsidie van € 25 miljoen beschikbaar gesteld. Alle activiteiten rondom de kennisborging binnen de lerarenopleidingen zijn ondergebracht in het programma 10voordeleraar, onder de paraplu van de Vereniging Hogescholen.

Van, voor en door lerarenopleiders

Lerarenopleiders vormen de spil van het programma. Binnen het programma denken ze intensief na over het minimale kennisniveau dat een startbekwame leraar moet beheersen en de borging van dit eindniveau. De lerarenopleiders voeren de gezamenlijke regie over de drie borgingsinstrumenten. Ze ontwikkelen en onderhouden de kennisbases. Ze construeren de landelijke kennistoetsen en helpen de grens van zakken en slagen te bepalen. En ze gaan met elkaar het kritische gesprek aan over de implementatie en borging van de kennisbasis in het onderwijsprogramma. Ook leraren uit het werkveld, wetenschappers, beleidsmakers en andere deskundigen maken deel uit van de processen. Door de betrokkenheid van zoveel mensen wordt het systeem van kennisborging breed gedragen.

Landelijke vakinhoudelijke samenwerking

Al deze activiteiten leveren ook nog iets anders op. Het brengt lerarenopleiders van diverse instellingen met elkaar in contact. Honderden lerarenopleiders van verschillende hogescholen werken actief en enthousiast met elkaar samen in verschillende landelijke (kennis)netwerken: instellingsoverstijgend, vakoverstijgend en onderwijsbreed. Ze krijgen gelegenheid om met vakgenoten te discussiëren over de vakinhoud en daarmee hun eigen expertise aan te scherpen. Ook is er steeds meer aandacht voor kennisdeling door openheid en transparantie. In alle lagen van de lerarenopleidingen worden resultaten en good practices uitgewisseld: tussen bestuurders, directeuren, lerarenopleiders en studenten. Zij gaan zowel verticaal als horizontaal met elkaar in gesprek om van elkaar te leren.

Betrokkenheid bij kwaliteitsbeleid

En de gezamenlijke inspanningen leveren ook mooie opbrengsten op. De borgingsinstrumenten en de onderlinge samenwerking draagt bij aan de kwaliteit van de lerarenopleidingen. Dit constateren ook de beoordelingsinstanties in hun evaluaties. Daarnaast zijn het prachtige instrumenten voor de professionalisering van de lerarenopleider op zowel zijn vakgebied als op het terrein van meesterschap. De samenwerking geeft een impuls aan de betrokkenheid van de lerarenopleiders bij het kwaliteitsbeleid van het onderwijs. De onderlinge samenwerking draagt bij aan een goede opleiding voor de nieuwe generatie leraren en daarmee aan het onderwijs in het werkveld. 

Het onderwijs is voortdurend in beweging en het gesprek over de inhoud van de lerarenopleidingen blijft dan ook volop in leven!

 

Borgingsinstrumenten

1. Kennisbases

Een kennisbasis beschrijft de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en (vakspecifieke) vaardigheden die een startbekwame leraar moet beheersen.

2. Kennistoetsen

Een landelijke kennistoets test of de student over voldoende kennis uit de betreffende kennisbasis beschikt.

3. Peer-review

Een instellingsoverstijgend systeem voor collegiale feedback over de implementatie van de kennisbasis in het onderwijsprogramma.

 Herijking van de kennisbases en het profileringskader van de pabo afgerond

Afgelopen donderdag 15 februari jl. zijn de herijkte kennisbases...

dinsdag, 20 februari 2018
Toetsuitslagen pabo

Vandaag hebben alle studenten van de pabo hun uitslag...

maandag, 19 februari 2018
Toetsuitslagen tweedegraads lerarenopleidingen

Vandaag hebben alle studenten van de tweedegraads...

dinsdag, 30 januari 2018