Kennisbases

Kennisbases

Een kennisbasis beschrijft de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en (vakspecifieke) vaardigheden die een student aan het einde van zijn opleiding moet beheersen. In de periode 2008-2011 hebben lerarenopleiders over de volle breedte van de lerarenopleidingen gezamenlijk de kennisbases ontwikkeld. In totaal zijn meer dan zestig kennisbases opgesteld.

Een kennisbasis legt een brede en gemeenschappelijke basis vast. Het is uiteindelijk aan de hogescholen om de inhoud van de kennisbasis te implementeren in hun eigen onderwijs- en toetsprogramma. In de uitwerking ervan wordt ruimte geboden voor de specifieke (levensbeschouwelijke) achtergronden en/of didactische en onderwijskundige uitgangspunten van de verschillende hogescholen.

 

Herijking

Vakinhoudelijke veranderingen, maatschappelijke ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten maken het wenselijk dat iedere kennisbasis met enige regelmatig wordt beoordeeld op de inhoud en waar nodig wordt aangepast. In 2016 is gestart met de herijking van de oorspronkelijke kennisbases, waarbij gekeken is naar het actualiseren van de inhoud en het herijken van het niveau. Ook is gekeken naar de breedte van de vakkennis, zodat de kennisbasis het desbetreffende werkterrein (basisonderwijs, tweedegraadsgebied, eerstegraadsgebied) van de toekomstige leraar geheel dekt. Daarnaast is de nadruk gelegd op de implementatie van een aantal (maatschappelijk) belangrijke vakoverstijgende thema’s. Ook is bij de herijking expliciete nadruk besteed aan de samenhang tussen de verschillende kennisbases die inhoudelijke en vakoverstijgende verwantschap kennen. Uiteraard zijn de herijkte kennisbases getoetst aan de laatste wetenschappelijke inzichten van het vak, de ontwikkelingen in het werkveld en veranderingen op het gebied van landelijk beleid.

 

Proces

Lerarenopleiders vormden de spil bij het herijkingsproces van de kennisbases. Alle lerarenopleiders hebben input kunnen leveren. De wensen voor de aanpassing van de verschillende kennisbases hebben ze kenbaar gemaakt tijdens onder andere peer-reviewgesprekken. De uitwisseling van ideeën van lerarenopleiders en wensen tussen de instellingen is nodig om tot een gezamenlijke kennisbasis te komen: peer-review is daar bij uitstek het middel voor. Een kerngroep per kennisbasis heeft de herijkingswensen geïnventariseerd en gebundeld en ter legitimatie voorgelegd aan relevante betrokkenen, waaronder alumni, lectoren, wetenschappers en/of beleidsmakers. De gelegitimeerde herijkingswensen zijn vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan de vaststellingscommissie. In deze commissie nemen vertegenwoordigers uit het betreffende landelijke directeurenoverleg lerarenopleidingen, de sectorraden, de Raad voor kwaliteitsborging peer-review en het programmabureau 10voordeleraar deel. De specifieke taak van de vaststellingscommissie is het beoordelen van de procesgang door na te gaan of de procedures juist zijn gevolgd, de herijkingswensen breed zijn gedragen en in afdoende mate zijn onderbouwd.

Na het fiat van de vaststellingscommissie is een schrijfgroep, meestal samengesteld uit leden van de kerngroep, aan de slag gegaan met het herschrijven van de diverse kennisbases. De in eerste versie opgeleverde kennisbases zijn door externe experts van feedback en validering voorzien. De gevalideerde kennisbases zijn vervolgens opnieuw voorgelegd aan (vertegenwoordigers van de) eigen achterban. Na verwerking van de laatste opmerkingen zijn de herijkte kennisbases met een positief advies van het betreffende landelijke directeurenoverleg lerarenopleidingen en de Stuurgroep lerarenopleidingen van de Vereniging Hogescholen vastgesteld.

Voor de betrokkenen bij het herijkingsproces is een extranet beschikbaar gesteld voor het verzamelen en raadplegen van informatie rondom het herijkingsproces.

 

Overzicht kennisbases

 1. Bachelor Generiek
 2. Bachelor Aardrijkskunde
 3. Bachelor Biologie
 4. Bachelor Consumptieve techniek
 5. Bachelor Duits
 6. Bachelor Economie
 7. Bachelor Engels
 8. Bachelor Frans
 9. Bachelor Fries  
 10. Bachelor Geschiedenis
 11. Bachelor Gezondheidszorg en welzijn
 12. Bachelor Godsdienst en levensbeschouwing     
 13. Bachelor Islamgodsdienst          
 14. Bachelor Lichamelijke opvoeding
 15. Bachelor Maatschappijleer
 16. Bachelor Natuurkunde
 17. Bachelor Nederlands
 18. Bachelor Omgangskunde
 19. Bachelor Pedagogiek    
 20. Bachelor Scheikunde
 21. Bachelor Spaans
 22. Bachelor Techniek onderbouw
 23. Bachelor Technische beroepsonderwijsopleidingen
 24. Bachelor Mens en Technologie
 25. Bachelor Wiskunde       

 26. Docentenopleiding Beeldende kunst en vormgeving
 27. Docentenopleiding Dans            
 28. Docentenopleiding Drama         
 29. Docentenopleiding Muziek       

 30. Educatie en Kennismanagement groene sector

 31. Master Generiek
 32. Master Aardrijkskunde
 33. Master Algemene economie
 34. Master Bedrijfseconomie
 35. Master Biologie
 36. Master Duits
 37. Master Engels
 38. Master Frans
 39. Master Fries
 40. Master Geschiedenis
 41. Master Godsdienst en levensbeschouwing
 42. Master Maatschappijleer
 43. Master Natuurkunde
 44. Master Nederlands
 45. Master Scheikunde
 46. Master Wiskunde

 47. Pabo Generiek
 48. Pabo Aardrijkskunde
 49. Pabo Beeldend onderwijs
 50. Pabo Bewegingsonderwijs
 51. Pabo Dans en drama
 52. Pabo Engels
 53. Pabo Fries
 54. Pabo Geestelijke stromingen
 55. Pabo Geschiedenis
 56. Pabo Handschrift
 57. Pabo Muziek
 58. Pabo Natuur en techniek
 59. Pabo Nederlandse taal
 60. Pabo Rekenen-wiskunde


Toetsgidsen en handreikingen studiejaar 2018-2019 beschikbaar

De toetsgidsen en handreikingen voor de landelijke kennistoetsen...

maandag, 3 september 2018
Vacature projectleider landelijke kennistoetsen

Wil jij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de landelijke...

maandag, 3 september 2018
Vertrek Arian van Staa als programmadirecteur

Per 1 september a.s. vertrekt Arian van Staa als...

maandag, 9 juli 2018