Privacyverklaring programma 10voordeleraar

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

Verantwoordelijke
In het kader van het programma 10voordeleraar is het programmabureau (onderdeel van de Vereniging Hogescholen) in combinatie met de hogescholen met een lerarenopleiding verwerkingsverantwoordelijke cq. verwerker in de zin van de AVG. In dat verband is 10voordeleraar er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
10voordeleraar verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon.

Grondslag van de verwerking
10voordeleraar verwerkt persoonsgegevens van personen die hun directe medewerking verlenen aan het programma alleen voor zover noodzakelijk voor de werkzaamheden aan het programma 10voordeleraar.

Van deelnemers aan de landelijke kennistoetsen verwerkt 10voordeleraar alleen persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de inschrijving, afname, verwerking van scores, inzage en verzending van de uitslag met betrekking tot de landelijke kennistoetsen, zijnde onderdeel van het curriculum van de eigen hogeschool.

Ook verwerkt 10voordeleraar de noodzakelijke persoonsgegevens van belanghebbenden voor de verzending van informatieve digitale berichten.

Daarnaast gebruikt 10voordeleraar de noodzakelijke persoonsgegevens van belanghebbenden en belangstellenden voor de verzending van informatieve digitale berichten en voor het beantwoorden van eventuele aan ons rechtsreeks ingediende opmerkingen of vragen via het contactformulier.

Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 32 van de AVG verplicht de Autoriteit Persoonsgegevens om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de landelijke kennistoets en de verwerking van de uitslag bewaard op een versleutelde schijf, waar een beperkt aantal gerechtigden toegang toe heeft en vindt de verzending van (persoons)gegevens (waaronder uitslagen) via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens
10voordeleraar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG).

Privacyrechten/ klachtenregeling
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens worden verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. 10voordeleraar behandelt u verzoek binnen een redelijke termijn. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens (artikel 17 AVG).

Wil u de (digitale) persoonsgegevens die van u zijn verwerkt, ontvangen, dan kunt u een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

U kunt u schriftelijke verzoeken sturen aan het hieronder genoemde adres. Datzelfde adres kunt u gebruiken voor eventuele andere opmerkingen, vragen en/of klachten. Ook kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier. Dit formulier kunt u hier op onze website vinden. 

Programmabureau 10voordeleraar
Postbus 123
2501 CC Den Haag

contact@10voordeleraar.nl