Privacyverklaring programma 10voordeleraar

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke
In het kader van de landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen (en ten dele ook bij het opstellen van de kennisbases en de uitvoering van peer-review) is het bureau van het programma 10voordeleraar (onderdeel van de Vereniging Hogescholen) in combinatie met de hogescholen met een lerarenopleiding verwerkingsverantwoordelijke cq. verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dat verband is 10voordeleraar verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
10voordeleraar verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon.

Grondslag van de verwerking
10voordeleraar verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor zover noodzakelijk voor de inschrijving, afname, verwerking van scores en verzending van de uitslag met betrekking tot de landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen, als onderdeel van het curriculum van jouw eigen hogeschool. Daarnaast verwerkt zij gegevens van docenten die zich bezig houden met het opstellen van kennisbases, het maken en beoordelen van landelijke kennistoetsen en het uitvoeren van peer-reviewactiviteiten. Ook daar alleen voor zover noodzakelijk voor de werkzaamheden met betrekking tot de kennisbases, landelijke kennistoetsen en peer-review. 10voordeleraar gebruikt jouw naam en e-mailadres (en bij opgave jouw telefoonnummer) daarnaast om eventuele aan ons rechtstreeks ingediende opmerkingen of vragen te beantwoorden.

Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 32 van de AVG verplicht de AP om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor inschrijving, afname en verwerking met betrekking tot de landelijke kennistoets bewaard op een versleutelde schijf, waar een beperkt aantal gerechtigden toegang toe heeft en vindt de verzending van (persoons)gegevens (w.o. uitslagen) via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens
10voordeleraar bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG).

Privacyrechten/ klachtenregeling
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

Als je wilt weten welke persoonsgegevens worden verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. 10voordeleraar behandelt je verzoek binnen een redelijke termijn. Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). Je kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van je gegevens (artikel 17 AVG).

Wil je de (digitale) persoonsgegevens die van je zijn verwerkt, ontvangen, dan kun je een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat je jouw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin deze, mocht je dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Ook kun je verzoeken om beperking van het verwerken van je gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

Je kunt je schriftelijke verzoeken sturen aan het hieronder genoemde adres. Datzelfde adres kun je gebruiken voor eventuele andere opmerkingen, vragen en/of klachten. Ook kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier. Dit formulier kun je hier op onze website vinden. 

Programmabureau 10voordeleraar
Postbus 123
2501 CC Den Haag

contact@10voordeleraar.nl